ਵੈਨ, ਟਰੱਕਾਂ - ਐਚਐਚਓ ਕਿੱਟ ਐਕਸਐਲ-ਸੈੱਲ ਐਚਐਚਓ ਜਨਰੇਟਰ ਇੰਜਨ 1L ਤੋਂ 8L

ਵੈਨ, ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਐਚਐਚਓ ਕਿੱਟ ਐਕਸਐਲ-ਸੈੱਲ ਐਚਐਚਓ ਜਨਰੇਟਰ ਇੰਜਣ 1L ਤੋਂ 8L